Kızılay

HİLAL-İ AHMER MECMUALARI

Bu sayfada "Hilal-i Ahmer Mecmuaları" ismiyle neşredilen mecmuaların yayınlanmış 87 sayısına ait (1921-1928) arşivinin tamamına ulaşabilirsiniz.

CİLTLER

Kızılay

HAKKINDA

Kızılay

Günümüzde Türkiye'de ve dünyada "insanî yardım"ın sembolü haline gelen ve yaptığı fedakârane gayret ve çabalarla bu sahada haklı bir şöhret kazanan Kızılay'ın bundan yaklaşık yüz yıl önce yayımına başladığı Hilâl-i Ahmer Mecmuaları adlı periyodiklerinin Osmanlıcadan günümüz harflerine nakledilerek kitap haline getirilmesi projesi, başta sağlık olmak üzere tıp tarihi, tarih, sosyoloji, sosyal hizmet, hıfzıssıhha, etnoğrafya, uluslararası ilişkiler gibi pek çok alana hitap etme amacı taşımaktadır. Elinizdeki bu külliyatla birlikte 1921-1928 yılları arasında 87 sayı olarak neşredilen ve yaklaşık 4.000 sayfa civarında bulunan bu mecmuaların yayını tamamlanmış bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti döneminde Hilâl-i Ahmer adıyla anılan Kızılay'ın teşkilât yapısı, tüzüğü, çalışma ve işleyiş şekli, kurulları, üyeleri, görevlileri, bunların hayat hikâyeleri ve fotoğrafları, şehir, kasaba ve köylere kadar yaptığı yardım ve hizmetler, fakir, yoksul ve her bakımdan yardıma muhtaç insanlara sağladığı sıhhî ve sosyal yardımların yanı sıra iaşe ve ibatedeki destek ve duyarlılığı, kısacası her türlü çalışma ve faaliyeti Hilâl-i Ahmer Mecmuaları'nda kayıtlıdır.

Bir kaydın tutulması, aynı zamanda bir hukukun varlığını da ortaya koyar. Özellikle yapılan faaliyet ve çalışmaların kaydedilmesi, saklanması, hatta yayınlanması doğru şeylerin yapıldığı anlamına gelir. Kadim medeniyetler yazıya ve bilginin özenle saklanıp korunmasına önem vermişlerdir.

Medeniyetimiz gerek sözlü ve gerekse yazılı tarih bakımından son derece zengindir. Yazılı kaynaklar açısından arşiv belgeleri, yazma eserler, tarih kitapları, vakanüvis kayıtları, hatıratlar, yıllıklar, gazeteler, mecmualar vb. kaynaklar ilk sırada yer alırlar.

Osmanlıca kaynaklarda tahmin edilemeyecek derecede ve devasa miktarda belge ve bilgi vardır. Bunlara mezar taşları, kitabeler, antetler, tablolar, mühürler gibi hepsi birbirinden ayrı ihtisas alanları da eklendiğinde sayı daha da artmaktadır. İşte bu kaynaklar arasında yer alan Hilâl-i Ahmer Mecmuaları da 1920'li yılların Osmanlıca kaynakları arasında bulunmaktadır.

Hilâl-i Ahmer bazen bir anne, bazen bir baba, bazen bir kardeş, bazen de samimi bir dost şefkatiyle daima halkımızın yanında yer almıştır. Herhangi bir sınıf, ırk, din, milliyet, grup, kimlik vb. tanımaksızın sınırsız ve fedakârca verdiği hizmet anlayışı, onu ihtiyaç sahiplerinin gören gözü ve duyan kulağı haline getirmiştir. Günümüzde de Kızılay, Hilâl-i Ahmer'den devraldığı bu güzel mirası, ülkemize ve dünya uluslarına aynı hassasiyetle taşımakta yardım kuruluşları arasında mübalağasız birincidir.

Hilâl-i Ahmer Mecmuaları'nın yayını gibi pek çok bakımdan kıymet ve önem arz eden bu anlamlı çalışmanın hazırlanması ve yayınına her bakımdan destek olan ve kalıcı eserler vermeyi ilke edinen Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem KINIK Beyefendi'ye gönül dolusu şükranlarımızı sunarız. Yine, Osmanlıca metinlerin transkripsiyon ve dizgisi sırasında yardımlarını gördüğümüz Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin değerli uzmanlarına ve kitabın yayınında emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Tarihte referanslarını geçmişlerinden almayan hiçbir kültür ve medeniyet ayakta kalamamıştır. Geçmişimiz hakkında bilgi sahibi olma arzusu ve objektif analizler yapabilme düşüncesi, günümüzü ve geleceğimizi daha sıhhatli bir şekilde yorumlamamıza yol açacaktır. Bu inançla yayınladığımız eserin, bilim dünyasına ve halkımıza faydalı olmasını temenni ederiz.


Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim TOPÇU
Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Zeki İZGÖER